edeline paul souveren d linivÈ

Edeline Paul - August 14 2019, 4:54 PM

LIS BAGAY KI DWÉ FÈT KOUNYEA POU SOUVEREN D LINIVÈ EDELINE PAUL

1. Linivè tou ANTYÉ se pou AYITI liyé ou apateni a AYITI pou toujou, a Jamè.

DRAPO AYISYEN FLOTÉ, DWÉ FLOTÉ DAN TOUT LESPAS, É TOUT PÉYI KI GENYEN OU BYEN KI EGZISTÉ DAN TOU LINIVÈ.

TOUT SA KI EGZISTÉ DAN TOU LINIVÈ, É LINIVÈ TOUT ANTYÉ SWIV É DWÉ SWIV SÈLMAN AYITI K'M SOUVEREN D LINIVÈ NAN TOUT BAGAY.

2. A pati d 6 Out, 2019 konstitisyon tout péyi ki dan linivè pa an vigè ou an fòs ankò, esepté konstitisyon AYITI.

Tout péyi ap swiv lòd AYITI K'M SOUVEREN pou yo konnin kòman pou yo fonksyoné.

3. K'B GOUD AYISYEN RANPLASÉ TOUT F'M D K'B DAN TOU LINIVÈ KOUNYEA.

MÉNI AYISYEN RANPLASÉ TOUT F'M D MÉNI DAN TOU LINIVÈ.

LANG KREY'L SÈLMAN KI INIVÈSEL. Tout fòm d kominikasyon, lavansman d TOUT F'M TEKN'LOJI, komès, amizman, Chèn telévisyon, tou rezo medya e sosyal, tout bank, TOUT SA KÉM SITÉ YO LA, É TOUT L'T BAGAY KI EGZISTÉ KÉM PA SITÉ LA, YO TOUT SOU KONTR'L AYITI SELMAN INIVÈSELMAN KOUNYEA.

4. Kat didanté AYISYEN RANPLASÉ TOUT F'M KAT DIDANTITÉ DAN TOU LINIVÈ.

Kat didantité AYISYEN an li inivèsel.

Ninpòt moun ke AYITI bay otorizasyon dwé kafè kat didantité patou dan linivè.

5. MWEN vlé pou tout rasmoun NWA genyen chevé trè lon jiska soudo pié yo si yo vlé.

Chevé grin sipériè a tout lòt chevé lòt ras yo.
6. Mizik konpa, e tout lot mizik AYISYEN yo inivèsel.
7. Listwa dAYITI dwé rakonté patou dan TOU linivè.

8. Rad koulè NWA pou sérémoni plasaj.

9. Leta pagen dwa poul pran lajan nan chèk Marc L. LAROSILIÈRE ankò pou timoun yo chak mwa. Marc Larosilière ap banmwen kòb la direkteman.

10. Okenn rasmoun pa dwè gen chevé blan nan tèt yo ankò dan tou linivè.

11. Mezon pou abité dwé dsann pri yo a 50 pousan.

12. Fi egal a gason, fi pa bezwen poté siyati gason lè yo plasé.

13. Fi pagen règ chak mwa ankò a pati d kounyea.

14. Dzameman konplè dan tou linivè.

15. Pagen esklavaj ankò sou kelkeswa fòm dan tou linivè.

16. Transpótasyon piblik li gratis.

17. Mwa Fevryé, Mwa ISTWA rasmoun NWA, e Mé, Mwa fèt DRAPO AYISYEN e òt, gen 40 jou chak mwa sa yo.
18.

Retiré tou mo kipa bon nan tout diksyonè e tou lot liv. Telké maladi, mò etsetera.

19. Pagen sistèm legal ankò a pati d kounyea dan tou linivè.

20. Pagen swen sante ankò dan tou linivè.

21. Mété fin a relijyon temwen d jeova dan tou linivè.

Brilé tout liv temwen d jeova yo. Sézi tout byen òganizasyon an. Mété fin a tout lòt relijyon ki EGZISTÉ dan linivè e tout sa ki apateni a relijyon sa yo.
22.

Inité rasmoun nwa dwé demeré pou toutan.

Tout moun ap reté jènn 21 an pou toujou.

23. Adolesan RAS NWA ka okipé ninpòt fonksyon nan nimpòt sosyeté dan tou linivè.

Rasmoun NWA pa limité nan anyen dan linivè.

24. Pagen SITWAYEN ameriken blan ankò A PATI D KOUNYEA.

25. Gaz, é elektrisyté gratis.

26. MWEN vlé alé nan peyi m AYITI byento.

MWEN pa esklav Pèsòn moun dan tou linivè.

27. TOUT PÉYI DAN LINIVÈ KI GENYEN PREZIDAN rasmoun blan, REVOKÉ YO, É RANPLASÉ YO PA RASMOUN NWA. PÉYI SA YO GENYEN JISKA 6 OUT, 2019 POU EGZÉKITÉ L'D SA. Mezon blan dwé pentiré an Maron é rose dan tou linivè.

28. Rasmoun NWA siperyè a tout lòt ras. Sipwemasi rasmoun NWA dan tou linivè POU TOUJOU.

29. Piga okenn moun kaché MWEN okenn sekrè konsènan MWEN menm. MWEN pa vlé pou moun kontwolé MWEN. Pa bay okenn moun pié sou MWEN.
30. JOU PA EGZISTÉ ANK', GENYEN SÈLMAN NWIT. MWEN VLÉ POU tout sa ki egzisté dan linivè koulè NWA. Élimyné tout lòt koulè dan tou linivè.

31. Tout péyi ap feté fèt AYITI yo SÈLMAN, an atandan lòd AYITI si péyi rasmoun NWA yo ka feté fèt péyi yo osi.
32.

Se plasaj ki genyen, pagen maryaj ankò.

Moun genyen dwa pou yo masisi.

Moun ka fè sèks avan yo plasé nan kay.
33.

A pati d kounyea pagen lekòl, inivèsité sou kelké swa fòm di tou ankò dan linivè.

34. Pagen polis ankò, ni militè dan tou linivè.

35. Rasmoun NWA kité esklav, pou tèt yo téfè yo esklav, otorité nan péyi kité rélé Etazini dwé péyé chak moun sa yo 500000 GOUD.
36. Dimanch se pwemyé jou nan semèn nan.
37.

Ninpòt imigran rasmoun NWA ka okipé ninpòt pòs d travay nan nimpòt péyi, esepté an AYITI.

38. Pagen klé ankò, sèlman sekirité modèn.
39.

Ri yo poté non ERO nou yo. Tout moun dwé itilizé non ri sa yo ki poté non ERO nou yo kounyea.

40. Tout péyi kité kolonizé, e ki palé lang kolonizatè sa yo dwé sésé d palé lang sa yo. Yo dwé palé Kreyòl AYISYEN kòm lang inivèsel.
41.

Tout blan nan AFRK di sid dwé remèt AFRIKEN yo tout tè yo. Tout lòt teritwa AFRIKEN ki okipé pa lòt gouvènman etranjé òt ké AFRIKEN, dwé remèt AFRIKEN yo tout teritwa sa yo. Pou yo kité péyi AFRIK DI SID é AFRIK pa pli ta ké 9 OUT, 2019.
42. Fèt JUNETEENTH, MARTIN LUTHER KING JR., ROSA PARKS, dwé sélébré INTÈNASYONALMAN.

Tout fèt péyi d AYITI DWÉ SELEBRÉ INTÈNASYONALMAN.

43. Non Christopher Columbus DWÉ ÉFASÉ PATOU DAN LINIVÈ.

DÈTWI STATI LI, EKSETERA, é tout lòt moun ki paréy a limen.

DÉTWI STATI D LIBÈTÉ NAN PÉYI KI TE RELÉ etazini.

DÉTWI TOUT STATI, FOTO, É 'T rasmoun blan TOU PATOU KE YOYÉ, e RANPLASÉ YO TOUT pa ERO AYISYEN YO, É LOT INP'TAN PÈSONAJ RASMOUN NWA DAN TOUT LINIVÈ.

44. Rasmoun BLAN yo ki ap viv nan péyi ki té relé péyi etazini dwé retouné pozesyon péyi sa a ansyen proprietè pèp INDIAN yo, pa plita ke 6 Out, 2019. Tout lòt rasmoun ka reté, ou abité nan péyi Indian yo, esepté rasmoun blan.
45. MWEN vlé pou yo lagé WILLIAM HENRY COSBY JR. KOUNYEA, KOUNYEA.

TOUT CHÈN TELÉVISYON POU PASÈ COSBY Feyton télévizé.

46. Piga okenn moun parié sou MWEN. MWEN vlé pou tout moun dsidé si yo vlé mens, mwayen, ou gro.
MWEN vlé pou tout bagay, é tout moun pafè kounyea.

47. DÉTWI TOUT RASMOUN blan KOUNYEA DAN TOU LINIVÈ.

RASMOUN NWA KAFÈ É DI SA YO PIPITO DAN TOU LINIVÈ.

Piblyé tout sa kém ekri la sou Rezo medya e sosyal AYISYEN yo.

Tout sa kém ekri la dwé egzekité imedyatman.

EDELINE PAUL
SOUVEREN D LINIVÈ

Tout sakém mw ekri yola --2.

REPLY to this message

Return to Message List